Th?i gian ??c: 10 phút

V?i uy tín và s? phát tri?n m?nh m? trong l?nh v?c b?t ??ng s?n t? khi thành l?p ??n nay, t?p ?oàn Vingroup ?? t?o l?p chu?n m?c m?i theo ??ng c?p qu?c t? trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. ?i?u này ?? góp ph?n mang l?i s? thay ??i trong t? duy, phong cách s?ng và th? tr??ng b?t ??ng s?n Vi?t Nam.

1. B?t ??ng s?n nhà ? ?óng vai trò tr?ng tam và l?n nh?t vào t?ng tr??ng doanh thu c?a VinGroup

T?p ?oàn Vingroup ???c phát tri?n d?a trên m?ng c?t l?i B?S. L?i nhu?n tr??c thu? (EBITDA) v?n mang l?i t? 35.000 t? ??n 40.000 t? m?i n?m.

c? c?u doanh thu Vingroup
c? c?u doanh thu Vingroup

Các lo?i hình b?t ??ng s?n nhà ? ph? bi?n trong các d? án B?S nhà ? c?a Vinhomes:

– C?n h? hay c?n chung c?: là m?t ??n v? nhà ? khép kín trong các tòa nhà th??ng t? 12 t?ng tr? lên, có thang máy và các ti?n ích c?nh quan cho c? dan.

– Shophouse chan ??: là m?t s?n ph?m d??i chan các toà nhà chung c? cao t?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh.

– Shophouse th?p t?ng hay nhà ph? th??ng m?i:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua là c?n nhà ???c thi?t k? ?? v?a có th? kinh doanh v?a có th? ?? ?.

– Bi?t th?: là c?n nhà ???c thi?t k? v?i m?c ?ích duy nh?t là ?? ? và th??ng có v? trí khép kín và bi?t l?p v?i các phan khu khác trong các ?? th? d? án.

B?n dòng s?n ph?m ch? l?c c?a th??ng hi?u Vinhomes.

N?m 2020, theo b?ng x?p h?ng m?i ???c Forbes Vi?t Nam c?ng b? tháng 8/2020, C?ng ty C? ph?n Vinhomes Kết quả xổ số miền bắc hôm quati?p t?c 2 n?m liên ti?p ???c vinh danh ??ng ??u trong l?nh v?c b?t ??ng s?n và n?m trong danh sách 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam.

2. K? ho?ch phát tri?n Vinhomes 2020

Phát tri?n các khu ?? th? l?n

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?m 2019 Vingroup ??t tr?ng tam phát tri?n các ??i ?? th? l?n, thì n?m 2020 t?p ?oàn ti?p t?c ??u t? vào các ??i ?? th? m?i nh?m ?a d?ng hoá s?n ph?m là m?ng mang l?i ngu?n thu ch? l?c. ??ng th?i ??u t? vào m?ng B?S c?ng nghi?p m? ra h??ng ?i m?i cho Vinhomes.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTính ??n cu?i tháng 2 n?m 2020 Vingroup ?ang v?n hành 23 d? án b?t ??ng s?n d??i th??ng hi?u Vinhomes v?i t?ng s? h?n 50.500 c?n h?, bi?t th?, nhà ph? th??ng m?i.

Chu?i ?? th? c?a Vingroup ?? liên t?c ???c t?n vinh “t?t nh?t” t?i các Gi?i th??ng qu?c t? và khu v?c

N?m 2020, Vinhomes ti?p t?c ?a d?ng hóa s?n ph?m ?? ti?p c?n ??i t??ng khách hàng trong nhi?u phan khúc t? trung c?p ??n cao c?p và d? ki?n m? bán 3 d? án m?i t?i Hà N?i, TP.HCM Kết quả xổ số miền bắc hôm quavà H?ng Yên. ?ay ??u là nh?ng ??i ?? th? l?n c?a khu v?c.

Phát tri?n các khu c?ng nghi?p

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBên c?nh ?ó, Vinhomes s? tri?n khai nghiên c?u kh? thi ?? phát tri?n các khu c?ng nghi?p, thu hút khách thuê trong và ngoài n??c. ?ay là h??ng ?i m?i trong n?m 2020 c?a Vingroup, m? ra m?t c? h?i m?i. Các khu c?ng nghi?p s? có m? hình kinh doanh linh ho?t, có th? cho thuê nhà x??ng ho?c cho thuê ??t ?i kèm c? s? h? t?ng.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTheo nh?n ??nh c?a Vingroup, Vi?t Nam ?ang ? giai ?o?n ti?m n?ng ?? phát tri?n b?t ??ng s?n c?ng nghi?p. Trong 5 n?m tr? l?i ?ay, v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài vào Vi?t Nam (FDI) ghi nh?n m?c t?ng tr??ng m?nh, bình lu?n ??t 16%, trong ?ó h?n 70% t?ng v?n ?i vào ho?t ??ng s?n xu?t và c?ng nghi?p.

N?m b?t c? h?i và t?n d?ng l?i th? chuyên m?n trong vi?c m? r?ng qu? ??t, phát tri?n d? án, kinh nghi?m qu?n ly xay d?ng, Vinhomes ?ang nghiên c?u m?t s? d? án B?S c?ng nghi?p ?? ??u t? và v?n hành trong th?i gian t?i. ?ay là h??ng ?i m?i c?a t?p ?oàn này trong n?m nay.

3. Ho?t ??ng kinh doanh c?a Vinhomes trong n?m 2020

Quy 3/2020:

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?ang c?p nh?t…

Quy 2/2020: L?i sau thu? 6 tháng t?ng 8% so v?i cùng k?

Trong quy II/2020, Vinhomes ?? m? bán thành c?ng nhi?u tòa c?n h? và ?? nh?n ???c quy?t ??nh giao ??t m?t ph?n d? án Khu c?ng nghi?p ph? tr? m? r?ng ? H?i Phòng.

Theo ?ó, doanh thu thu?n h?p nh?t ghi nh?n trong 6 tháng ??u n?m 2020 ??t 35.610 t? ??ng, trong ?ó doanh thu chuy?n nh??ng B?S quy ??i ??t 34.061 t? ??ng, chi?m 96% t?ng doanh thu h?p nh?t quy ??i c?a Vinhomes. Ph?n doanh thu còn l?i ??n các ho?t ??ng khác nh? các h?p ??ng h?p tác kinh doanh (BCC) và ho?t ??ng chuy?n nh??ng d? án ???c ghi nh?n nh? m?t kho?n thu nh?p tài chính…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?ng l?i nhu?n k? toán h?p nh?t tr??c thu? trong 6 tháng ??u n?m 2020 ??t 15.154 t? ??ng và l?i nhu?n k? toán sau thu? c?a c?ng ty m? ??t 10.602 t? ??ng, t?ng l?n l??t 13% và 8% so v?i cùng k? n?m 2019.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaThu nh?p trên m?i c? ph?n (EPS) trong 6 tháng ??u n?m 2020 ??t 3.223 ??ng, t?ng 10% so v?i EPS cùng k? n?m 2019.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?i ngày 30/6/2020, t?ng tài s?n c?a Vinhomes ghi nh?n giá tr? 225.578 t? ??ng, v?n ch? s? h?u ??t 76.153 t? ??ng, t?ng l?n l??t là 14% và 18% so v?i th?i ?i?m 31/12/2019.

Quy 1/2020: L?i tr??c thu? t?ng g?p 3 cùng k? lên 10.100 t? nh? chuy?n nh??ng kho?n ??u t?

Doanh thu thu?n trong quy 1/2020 ??t 6.519 t? ??ng t?ng 11,4% so v?i cùng k? trong khi giá v?n hàng bán l?i gi?m 21% nên l?i nhu?n g?p ??t 2.949 t? ??ng t?ng 122% so v?i quy 1/2019.

Trong k? Vinhomes ghi nh?n 8.591 t? ??ng doanh thu t? ho?t ??ng tài chính cao g?p g?n 3 l?n so v?i cùng k?.

Doanh thu t? ho?t ??ng tài chính Vinhomes Quy 1/2020

Vinhomes cho bi?t l?i nhu?n g?p trong k? t?ng 4.958 t? ??ng t??ng ?ng t?ng 185% ch? y?u do t?ng l?i nhu?n g?p t? chuy?n nh??ng B?S t?i các d? án l?n g?m Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Marina ??ng th?i ghi nh?n kho?n l?i nhu?n 7.509 t? ??ng t? chuy?n nh??ng kho?n ??u t? vào c?ng ty con.

K?t qu? kinh doanh c?a Vinhomes Q1/2020

3. Các d? án Vinhomes tuyên b? ra m?t trong n?m 2020

Quy 3/2020

Tháng 7: S?p tri?n khai lo?t d? án quy m? 79.000 t? ??ng t?i Gi?ng V?, ??ng Anh và Nam T? Liêm

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCTCP Trung tam H?i ch? Tri?n l?m Vi?t Nam (VEFAC) – c?ng ty con c?a Vingroup – chu?n b? ti?n hành xin y ki?n c? ??ng th?ng qua vi?c tri?n khai hàng lo?t d? án v?i t?ng ??u t? vào m?c 79.000 t? ??ng, v?n ch? ??u t? là 12.683 t? ??ng, s? còn l?i s? huy ??ng bên ngoài t? v?n vay ho?c các kênh khác. Vingroup là c?ng ty m? n?m gi? 83,3% v?n ?i?u l? c?a VEFAC.

  • ??u t? Trung tam h?i ch? tri?n l?m qu?c gia t?i huy?n ??ng Anh, Tp. Hà N?i v?i t?ng v?n ??u t? h?n 7.336 t? ??ng. D? án d? ki?n kh?i c?ng vào quy 4/2020, hoàn thành vào quy 3/2024 (ho?c theo ti?n ?? ???c c? quan Nhà n??c có th?m quy?n phê duy?t).
  • Khu ?? th? m?i ??ng Anh t?ng v?n vào kho?ng 34.879 t? ??ng. Ti?n ?? th?c hi?n d? án t? n?m 2020 ??n n?m 2025.
  • Khu ch?c n?ng ?? th? Nam ??i l? Th?ng Long t?i qu?n Nam T? Liêm, Tp.Hà N?i v?i t?ng v?n ??u t? vào m?c 19.089,5 t? ??ng.
  • D? án t? h?p trung tam d?ch v? th??ng m?i và nhà ? t?i 148 Gi?ng V?, qu?n Ba ?ình, Hà N?i v?i t?ng v?n ??u t? vào m?c 17.440 t? ??ng.
Khu ??t s? 148 Gi?ng V? hi?n ?ang xay d?ng d? án Vinhomes Gallery (Vinhomes Gi?ng V?) do T?p ?oàn Vingroup làm ch? ??u t?

Tháng 7: M? bán chính th?c The Origami Vinhomes Grand Park qu?n 9

Phan khu The Origami Vinhomes Grand Park (Vinhomes Qu?n 9) là phan khu ???c th?ng báo chính th?c m? bán ti?p theo sau nh?ng thành c?ng k? l?c t?i phan khu m? bán ??u tiên – The Rainbow Vinhomes Grand Park.

http://cvanasse.com/the-origami-vinhomes-grand-park-cap-nhat/

Ch? ??u t? Vingroup c?ng ?? th?ng báo t?i ??i ly phan ph?i chính th?c d? án Ann Home v? vi?c m? bán Phan khu The Origami trong tháng 7/2020. Phan khu này có quy m? d? ki?n 21 block cao t? 25 ??n 36 t?ng v?i kho?ng h?n 10.000 c?n h?. Các c?n h? phan khu này c?ng ???c thi?t k? ?a d?ng v? di?n tích và thi?t k? v?i di?n tích t? 30m2 ??n 82m2 cho nh?ng c?n t? studio, 1 phòng ng? t?i 3 phòng ng?. Hai s?n ph?m ch? ??o c?a phan khu này là c?n h? và shophouse chan ??.

Tháng 7: Vinhomes mu?n th?c hi?n ??u t? Khu ?? th? ph?c h?p H? Long Xanh v?i t?ng m?c ??u t? 232.369 t? ??ng

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaD? án có ??a ?i?m t?i thành ph? H? Long và th? x? Qu?ng Yên, t?nh Qu?ng Ninh. M?c tiêu là xay d?ng thành khu ph?c h?p ?a n?ng, mang b?n s?c ?? th? ven bi?n, g?n v?i khu ngh? d??ng sinh thái, san golf và d?ch v?… Di?n tích th?c hi?n kho?ng 4.109,64 ha, trong ?ó bao g?m 3.186 ha t?i th? x? Qu?ng Yên và 923,64 ha t?i H? Long.

Ph?i c?nh d? án Khu ?? th? ph?c h?p H? Long Xanh

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaTh?i gian th?c hi?n d? án trong vòng 10 n?m t? 2019 ??n 2029. M?c tiêu c?a d? án là xay d?ng khu ?? th? th?ng minh, hi?n ??i, ??ng b?, ??ng c?p, than thi?n v?i m?i tr??ng.

G?n ?ay nh?t, vào tháng 4/2020, S? K? ho?ch & ??u t? t?nh Qu?ng Ninh ?? c?ng b? danh m?c d? án ??u t? có s? d?ng ??t ??i v?i Khu ?? th? ph?c h?p H? Long Xanh t?i th? x? Qu?ng Yên và TP H? Long. Lúc này, d? án có t?ng v?n ??u t? h?n 232.000 t? ??ng (t??ng ???ng g?n 10 t? USDKết quả xổ số miền bắc hôm qua), ???c th?c hi?n t?i các ph??ng Hà Kh?u, ??i Yên thu?c TP H? Long và các ph??ng, x? Tan An, Hà An, Hoàng Tan, Liên Hòa thu?c th? x? Qu?ng Yên. Nh? v?y, so v?i d? ki?n ban ??u, t?ng v?n ??u t? d? án ?? ???c ?i?u ch?nh t?ng thêm kho?ng 3 t? USD.

Quy 2/2020

Tháng 6/2020: Vinhomes m? bán chính th?c phan khu th?p t?ng The Manhattan Vinhomes Grand Park – Qu?n 9

Chính th?c m? bán phan khu th?p t?ng The Manhattan trong ??i ?? th? Vinhomes Grand Park qu?n 9. ?ay ???c coi là phan khu hot nh?t và thu hút s? quan tam nh?t c?a gi?i ??u t? Khu ??ng trong n?m 2020.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaDo s? l??ng có h?n nên m?c ?? quan tam và s? h?p th? c?a th? tr??ng r?t t?t. Hi?n các dòng s?n ph?m chính t?i phan khu này nh? sau:

?ay là các lo?i s?n ph?m này ???c nhi?u nhà ??u t? tìm ki?m nh?t do s? l??ng h?u h?n, m?c sinh l?i cao và gia t?ng giá tr? theo th?i gian. (Xem thêm)

Tháng 5: Vinhomes ra m?t d? án m?i Vinhomes Wonder Park quy m? 133 ha ? Hà N?i

Vinhomes s? ra m?t Vinhomes Wonder Park v?i t?ng di?n tích 133 haKết quả xổ số miền bắc hôm qua vào cu?i n?m nay. D? án t?i các ph??ng Tan H?i, Liên Trung, Tan L?p và Liên Hà t?i huy?n ?an Ph??ng, Hà N?i. Trong ??t ??u, Vinhomes m? bán 1.100 s?n ph?m th?p t?ng. Qu? ??t phát tri?n khu c?ng nghi?p c?a Vinhomes là 2.902 ha, khu dan c? trên 13.600 ha và 519 ha ??t xay d?ng v?n phòng.

Ph?i c?nh d? án Vinhomes Wonder Park.

Tháng 5: Vingroup ?? xu?t xay 2 tòa chung c? 40 t?ng t?i ??ng Nai

T?p ?oàn Vingroup ?? xu?t th?c hi?n d? án g?n 1,7 ha thành trung tam th??ng m?i và cao ?c c?n h? cao c?p Vincom t?i TP Biên Hòa, t?nh ??ng Nai. V? trí d? án n?m d?c theo ???ng Hoàng Minh Chau, t? ???ng Cách M?ng Tháng Tám kéo dài ??n ???ng Nguy?n V?n Tr?, ph??ng Hòa Bình. Ch? ??u t? d? ki?n xay d?ng 2 block chung c? cao kho?ng 40 t?ng, dan s? kho?ng 3.200 ng??i.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhu v?c này có di?n tích h?n 4 ha g?n s?ng ??ng Nai khá ??p, ch? y?u là ??t c?ng nên có th? th?c hi?n các d? án l?n t?o ?i?m nh?n cho ?? th? Biên Hòa.

Quy 1/2020

Tháng 3: Vingroup ?? xu?t tài tr? và nghiên c?u quy ho?ch cùng lúc 3 d? án ? H?ng Yên

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua3 d? án Vingroup ?? xu?t g?m quy ho?ch xay d?ng vùng liên huy?n – khu v?c d?c hai bên ???ng cao t?c Hà N?i – H?i Phòng (di?n tích 18.500 ha); quy ho?ch phan khu ?? th?, c?ng nghi?p, d?ch v? trung tam huy?n Yên M? (1.900 ha); quy ho?ch chung th? x? M? Hào và quy ho?ch phan khu v?c trung tam th? x? M? Hào (7.936 ha). Ch? t?ch UBND t?nh H?ng Yên giao s? K? ho?ch & ??u t? th?m ??nh ?? xu?t c?a Vingroup, trong ?ó l?u y vi?c m? r?ng ph?m vi nghiên c?u l?p quy ho?ch vùng liên huy?n 2 bên cao t?c Hà N?i – H?i Phòng.

5. Nh?ng con s? ?n t??ng Vinhomes 2019

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVinhomes ?ang s? h?u và qu?n ly h?n 40 d? án b?t ??ng s?n trên toàn qu?c nh?ng ?n t??ng v? Vingroup kh?ng d?ng ? quy m? kh?ng mà chính là ch?t l??ng s?ng ???c ??u t? bài b?n theo chu?n qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam.

Ngay t? th?i ?i?m b?t tay vào phát tri?n các d? án, Vingroup ?? t?o d?ng tiêu chu?n s?ng ??ng b? v?i m?t h? th?ng h? t?ng ti?n ích ??y ?? t? giáo d?c, y t?, th??ng m?i – ?m th?c, th? thao, v?n hóa, giao th?ng (h? th?ng xe buyt ?i?n Vinbus), khu vui ch?i, san v??n… ??n các kh?ng gian ti?n ích trong nhà v??t tr?i nh? s?nh, lounge, l? tan 5 sao, nhà sinh ho?t c?ng ??ng… Chu?i ?? th? Vinhomes c?a Vingroup kh?ng ch? thi?t l?p nhi?u khu ?? th? ???c bình ch?n là “?áng s?ng nh?t Vi?t nam” mà còn góp ph?n thi?t l?p m?t m?t b?ng tiêu chu?n ?? th? m?i trên th? tr??ng b?t ??ng s?n trung cao c?p.

T?i ?ay khi các khu ?? th? Vinhomes hi?n ??i nh? Vinhomes Grand Park (TP.HCM) và Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà N?i) ?i vào ho?t ??ng, ng??i dan hoàn toàn có th? tin t??ng s? ???c s? h?u nh?ng kh?ng gian s?ng tiêu chu?n ??ng b?, v?n minh v?i m?c giá phù h?p.

C? th? k?t qu? kinh doanh trong n?m 2019

Doanh thu Vinhomes qua các n?m
L?i nhu?n sau thu? Vinhomes qua các n?m

M?t s? hình ?nh v? các khu ?? th? Vinhomes ?i?n hình và thành c?ng trên toàn qu?c

S?n ph?m th?p t?ng c?a Vinhomes là gì?

S?n ph?m th?p t?ng c?a Vinhomes là các s?n ph?m n?m t?i các phan khu th?p t?ng, kh?ng ph?i là các toà chung c? có ?? cao th?ng th??ng t? 12 t?ng tr? lên. hai lo? s?n ph?m ph? bi?n là:
(1) Shophouse th?p t?ng hay còn ???c g?i là nhà ph? th??ng m?i;
(2) Bi?t th? bao g?m bi?t th? ??n l?p, bi?t th? song l?p hay villas.

Shophouse cao t?ng và shophouse th?p t?ng khác nhau nh? th? nào?

– Shophouse cao t?ng hay shophouse chan ??: là m?t s?n ph?m d??i chan các toà nhà chung c? cao t?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh.
Kết quả xổ số miền bắc hôm qua– Shophouse th?p t?ng: là s?n ph?m nhà ph? t?i các phan khu th?p t?ng nh?ng ???c s? d?ng v?i m?c ?ích ?? kinh doanh và ?? ?.

Các d? án ?i?n hình mà Vinhomes ?ang và s? t?p trung phát tri?n trong n?m 2020?

– Vinhomes Ocean Park (Long Biên, Hà N?i)
– Vinhomes Smart City (Tay M?, Hà N?i)
Vinhomes Grand Park (Qu?n 9, TP HCM)
Vinhomes C?n Gi? (C?n Gi?, TP. HCM)

Bài vi?t n?i b?t