K? quan bên v?nh bi?n

VinOasis Nha Trang là Khách s?n Condotel 5* n?m trong t? h?p Khu vui ch?i – gi?i trí – ngh? d??ng ??ng c?p Vinpearl Nha Trang và v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury. V?i ?u th? n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, VinOasis Nha Trang th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i nh?: VinwondersVinpearl Golf  Nha Trang 18 h?, 71 g?y ?n t??ng …
 
Thi?t k? nh? toa? la?u ?a?i tr??ng tuy??t my? t??a nu?i, sa?t vi?nh ky? vi? va? ?a?y choa?ng ng??p. No?i kh??i ?a?u cho nh??ng tra?i nghi??m nghi? du???ng ?i?nh cao va? tinh tê? b??c nha?t. 
 

Sky Castle

N?i giao hoà gi?a may – tr?i – bi?n xanh

Infinity

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT?m nhìn tri?u view – kh?ng gi?i h?n

Panaroma

T?m view 270o và k? v?

Panaroma

T?m view 270o và k? v?

S?nh ?ón khách

Xa hoa và l?ng l?y l?y c?m h?ng t? Hy L?p

Thi?t k? hi?n ??i

Thang máy hi?n ??i và cu?n hút

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaN?i th?t tinh t? và hoàn m? ??n t?ng chi ti?t

???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i

Thi?t k? tinh x?o nh?ng kh?ng c?u k?

Business Lounge sang tr?ng

???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS?nh condotel thanh l?ch

Bar conner sang ch?nh

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaBar lounge hi?n ??i

à la carte restaurant

VinOasis Nha Trang

Vinpearl Oasis Nha Trang

 • Ch? ??u t?: CTCP Vinpearl
 • V? trí: ??o Hòn Tre, Nha Trang

Lo?i hình s?n ph?m Condotel:

 • Suite 72 – 80m2 (20 c?n siêu VIP )
 • Studio 28 – 32m2

Thi?t k? khác bi?t nh?m t?i ?u cao hi?u su?t kinh doanh:

 • C?n Studio có c?a th?ng dành cho nhu c?u t? 2PN tr? lên
 • Khu b?p riêng bi?t và s? d?ng chung cho t?ng t?ng

??n v? qu?n ly v?n hành:Kết quả xổ số miền bắc hôm qua Vinpearl

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVingroup ?ang c?ng b? chính sách bán hàng “siêu h?p d?n”. Liên h? ngay ?? ???c t? v?n giá g?c tr?c ti?p t? ch? ??u t? và nh?n hàng lo?t ?u ??i kh?ng khi mua t? xa và gi? ch? s?m.

d? án thành ph?n ?? ?i vào ho?t ??ng

Chính sách siêu khuy?n m?i mua Condotel t? xa

C?T áp d?ng cho s?n ph?m Vinpeal, khách hàng s? ???c t?ng voucher mua ? t? Vinfast t??ng ?ng:

 • S?n ph?m d??i 2 t? ???c t?ng voucher tr? giá 70 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Fadil).
 • S?n ph?m t? 2 t? ??n d??i 3 t? ??ng ???c t?ng voucher 150 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Lux A2.0).
 • S?n ph?m trên 3 t? ??ng ???c t?ng voucher 200 tri?u ??ng (áp d?ng khi mua xe VinFast Lux SA2.0).

Ngoài ra, vi?c khách hàng mua t? xa qua web bán hàng s? có chính sách siêu ?u ??i khác. Liên h? ngay ?? ???c t? v?n.

Hotline 24/7
Vingroup Khuy?n M?i

Ly do ??u t?

T? v?n ch?n c?n t?t nh?t

   Chính sách ?u ??i h?p d?n nh?t

  L?i su?t tr?n ??i b?n v?ng  
  Giá tr? gia t?ng theo th?i gian

  Kh?ng m?t th?i gian qu?n ly, v?n hành

  R?i ro c?c th?p khi ???c ??u t?, phát tri?n và v?n hành b?i Vingroup

  L?i nhu?n tr?n ??i nh? cu?n s? ti?t ki?m nh?ng có ti?m n?ng t?ng giáKết quả xổ số miền bắc hôm qua theo th?i gian nh? b?t ??ng s?n

  85/15

  • Khách hàng ???c h??ng 85% l?i nhu?n tr?n ??i s?n ph?m
  • Cam k?t t?i thi?u 10% trong 5 n?m ??u tiên
  • L?i nhu?n t? n?m 4 d? ki?n 9,5%/n?m ++

  Mi?n l?i và g?c

  • Vay t?i ?a 15 n?m
  • L?i su?t 0% trong th?i gian ?u ??i
  • Mi?n tr? g?c lên ??n 24 tháng sau th?i gian ?u ??i
  • Mi?n phí ph?t tr? n? tr??c h?n trong th?i gian ?u ??i

  ?u ??i h?p d?n

  • T?ng 3 ?êm ngh? d??ng m?i n?m hoàn toàn mi?n phí
  • Nh?n th? VinID tr? giá 150TR
  • Voucher VinFast 150 – 200TR
  • Và hàng lo?t ?u ??i khác…

  Chính sách thanh toán

  Ph??ng th?c thanh toán dành cho khách hàng c?ng ???c gi?n cách ?? ??m b?o khách hàng có ?? th?i gian thu x?p tài chính cá nhan và v?n d?ng “?òn b?y tài chính” m?t cách phù h?p. 

  ??tTh?i ?i?m thanh toánGiá Tr? Thanh ToánTh?i gian d? ki?n
  ??t c?cNgay khi ky TT?C ??t C?c 100.000.000 VN? Quy 2/2020
  L?n 1Ngay khi ky H?MB
  (Trong vòng 30 ngày k? t? ngày ky TT?C)
   10% giá c?n h? (g?m  VAT)
  (?? g?m ti?n ky qu?) 
  Quy 2/2020
   5% giá c?n h? (ch?a VAT) vào TT?C ??m b?o th?c hi?n H?MB 
  L?n 2Trong vòng 15 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 2/2020
  L?n 3Trong vòng 30 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 2/2020
  L?n 4Trong vòng 90 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 3/2020
  L?n 5Trong vòng 150 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 3/2020
  L?n 6Trong vòng 210 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 4/2020
  L?n 7Trong vòng 270 ngày k? t? ngày ky H?MB 10% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 1/2021
  L?n 8Theo th?ng báo BG c?n h? c?a C?T  25% giá c?n h? (g?m VAT) Quy 2/2021
   VAT c?a 5% giá c?n h? 
  L?n 9Theo TB c?a bên bán khi c?n h? ???c c?p GCN quy?n s? h?u ho?c khi bên mua t? làm th? t?c xin c?p GCN quy?n s? h?u c?n h? du l?ch 5% giá c?n h? (kh?ng VAT)  

  *L?u y:

  • Ch??ng trình cam k?t cho thuê ???c kích ho?t k? t? ngày KH thanh toán ?? 95% giá bán c?n h? du lich tr??c VAT và 100% VAT (kh?ng bao g?m 5% Giá bán c?n h? du l?ch (Kh?ng bao g?m VAT) và TT?C ??m b?o H?MB
  • 5% (ch?a bao g?m VAT) mà KH n?p trong TT?C ??m b?o H?MB s? ???c h??ng l?i su?t 10%/n?m t? ngày KH n?p ?? ti?n c?c ??n ngày ??n h?n nh?n GCN quy?n s? h?u c?n h? du l?ch.

  T?i Ann Home, khách hàng s? ???c mua v?i giá g?c tr?c ti?p t? ch? ??u t?, ???c t? v?n ph??ng án vay v?i l?i su?t t?t nh?t phù h?p v?i m?c ?ích vay c?a khách hàng.

  VinOasis Nha Trang

  VinOasis Nha Trang là qu?n th? Khách s?n & Condotel cao c?p c?a th??ng hi?u Vinpearl Luxury. N?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup trên ??o Hòn Tre, Khánh Hòa, VinOasis th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Vinpearl Land Nha Trang, Vincham Spa, Vinpearl Golf 18 h? par 71 trên ??o theo tiêu chu?n qu?c t? …

  Hotline: (028) 73014 666
  Email: vinoasis@annhome.vn

  Th?ng tin, các ti?n ích trong tài li?u bán hàng ch? mang tính ch?t t??ng ??i và có th? ???c ?i?u ch?nh theo quy?t ??nh c?a ch? ??u t? t?i t?ng th?i ?i?m ??m b?o phù h?p quy ho?ch và th?c t? thi c?ng d? án. Hình ?nh mang tính minh h?a ??nh h??ng. Các hình ?nh chi ti?t s? ???c Ch? ??u t? c?p nh?t c?ng khai trong quá trình tri?n khai. Các th?ng tin cam k?t chính th?c s? ???c quy ??nh c? th? t?i H?p ??ng mua bán. Vi?c qu?n ly, v?n hành và kinh doanh c?a Khu ?? th? s? theo quy ??nh c?a Ban qu?n ly.