Th?i gian ??c: 3 phút

Vinpearl Golf Phú Qu?c to? l?c gi?a ngút ngàn xanh hoang s? vùng c?c B?c Phú Qu?c. Vinpearl Golf Phú Qu?c mang ??n c?m giác ??c ?áo n?i thiên ???ng nhi?t ??i, nh?ng tán r?ng r?m r?p và b?i bi?n thanh bình. Khung c?nh thiên nhiên tuy?t m? và thách th?c thú v? trên các ???ng golf s? ?em ??n cho g?n th? nh?ng b?t ng? ly thú ngay l?n ??u tr?i nghi?m.

Gi?i thi?u chung

C?ng ty thi?t k? san g?n hàng ??u th? gi?i IMG Worldwide ?? t?n d?ng ?u th? ??a hình ?? t?o nên m?t san g?n 18 h? g?n chu?n qu?c t? trên ??o ??u tiên v?i nhi?u th? thách b?t ng?, ???c chia làm 2 san 9 h? riêng bi?t. M?i san l?i mang d?u ?n riêng t? ??a hình khu v?c ??n các ch??ng ng?i v?t trên san v?i nh?ng m?c ?? khó khác nhau, mang ??n tr?i nghi?m ?a d?ng cho ng??i ch?i.

G?n th? có th? c?m nh?n r? v? ??p c?a nh?ng ???ng fairway g?n sóng nh?p nh?, t? ?i?m b?i c?nh quan nh? tranh v? t? m?ng xanh mênh m?ng, khoáng ??t c?a khu r?ng nhi?t ??i nhìn ra Bi?n ??ng bao la t?o c?m giác trong lành, th? thái. Vinpearl Golf Phú Qu?c x?ng ?áng là ?i?m ??n kh?ng th? b? qua c?a m?i tín ?? g?n.

Thi?t k? san

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaM? c?a t? n?m 2014, Vinpearl Golf Phú Qu?c là san g?n 18 h? theo chu?n qu?c t?? ???c thi?t k? b?i IMG Worldwide. San g?n ???c ??u t? xay d?ng trên di?n tích 80 ha theo m? hình san g?n bi?n ??o ??c ?áo v?i 2 c?m san ???c b? trí t?i 2 v? trí hoàn toàn khác nhau. M?i san mang d?u ?n riêng t? ??a hình khu v?c ??n các ch??ng ng?i v?t trên san v?i nh?ng m?c ?? khó khác nhau, mang ??n tr?i nghi?m ?a d?ng cho ng??i ch?i.

Vinpearl Golf Phú Qu?c n?m trong h? sinh thái c?a Vingroup t?i Phú Qu?c bao g?m: Grand World Phú Qu?c, Corona Casino, Vinwonders Phú Qu?c, Vinpearl Safari Phú Qu?c.

Thi?t k? 2 c?m san 9 h? bao g?m c?m Phú Qu?c 9 h? – the forest (par 36, 3521 yard) và c?m Quy Nh?n 9 h? – the mountain (par 36, 3582 yard). C? tr?ng trong san là c? Seashore Paspalum – lo?i c? thích ?ng v?i ?? m?n c?a ngu?n n??c vùng ??t bi?n. Màu xanh t??i mát ??c tr?ng c?a lo?i c? kh?ng ch? mang ??n nh?ng ???ng fairway g?n sóng tuy?t ??p, mà còn góp ph?n t?ng thêm s?c màu vào b?c tranh phong c?nh c?a ??o ng?c n?i ?ay.

Vinpearl Golf t? hào là ??n v? lu?n tiên phong trong vi?c phát tri?n và qu?n ly nh?ng san g?n ??ng c?p t?i các ?i?m ??n tiêu bi?u c?a Vi?t Nam, cung c?p d?ch v?, s?n ph?m san g?n cao c?p, ?áp ?ng nh?ng nhu c?u và tiêu chu?n cao nh?t cho các g?n th?.

Hi?n t?i, Vinpearl Golf ?ang v?n hành 4 san g?n theo tiêu chu?n Qu?c t? t?i ??o V? Yên (H?i Phòng), Nam?H?i?An (Qu?ng Nam), Hòn Tre (Vinpearl Golf Nha Trang) và ??o Phú Qu?c, ???c thi?t k? b?i IMG Worldwide v?i l?a ch?n phong phú t? 18 ??n 36 h? g?n. Trong ?ó san g?n t?i Nha Trang ???c ?ánh giá cao b?i ?u th? n?i b?t v? ??a hình, s? hài hòa c?a thi?t k? v?i c?nh quan thiên nhiên tuy?t m? cùng d?ch v? qu?n ly cao c?p.

Bài vi?t n?i b?t