Th?i gian ??c: 2 phút

V??n thú vinpearl safari phú qu?c, thiên ???ng th? gi?i ??ng v?t bán hoang d? l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i Vi?t Nam.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaPhú Qu?c hòn ??o d??c m?nh danh là ??o ng?c ?ang là ?i?m ??n du l?ch h?p d?n nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ay. ???c ?ánh giá nh? thiên ???ng tuy?t ??p nh?t Vi?t Nam n?m trong top nh?ng ?i?m du l?ch ??p nh?t th? gi?i trong ?ó kh?ng th? b? qua V??n thú Vinpearl Safari Phú Qu?c m?t trong nh?ng m?u ch?t quan tr?ng làm lên s? truy?t v?i c?a ??o ng?c.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaC?ng viên v??n thú Vinpearl Safari Phú Qu?c là c?ng viên ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c thi?t k?, xay d?ng theo quy m? & m? hình s? thú bán hoang d? n?i ti?ng kh?p th? gi?i.

V??n thú Vinpearl Safari phú qu?c s? h?u m?t v? trí ??a th? r?t ??c bi?t

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaV?i t?ng di?n tích lên ??n 500ha và có t?i 350 nhan viên ph?c v? n?m gi?a v? trí ??a ly r?t thu?n l?i n?m ngay gi?a r?ng qu?c gia và ???ng su?i cái – Gành D?u.V?i m?t ?? xay d?ng t?i ?a g?n 3% t?ng di?n tích h? th?ng c?a vinpearl bao g?m các c?ng trình ki?n trúc sau:

 • Khu ??y cay xanh t?ng di?n tích 98,132m2
 • ?at giao th?ng, h? t?ng k? thu?t là 295.040 m2
 • Khu trung tam gi?i trí là 165.450m2
 • Khu di?n tích ??u t? du l?ch, k? thu?t và ph? tr? là 163.315 m2.
 • Khu tr?ng tr?i tam là 129.108m2

5 TR?I NGHI?M “??C S?N” C?A VINPEARL SAFARI PHú QU?C

Khám phá 5 tr?i nghi?m ch? có t?i v??n thú bán hoang d? ??u tiên t?i Vi?t Nam ??t ch?ng nh?n c?a SEAZA v? b?o v? phúc tr?ng ??ng v?t

?? Tr?i nghi?m “nh?t ng??i th? thú”
?? Th??ng th?c b?a ?n bên h??u cao c?
?? Th??ng th?c show di?n v?i các ??ng v?t
?? Hoà mình v?i ?i?u nh?y Zulu s?i ??ng
Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?? T??ng tác tr?c ti?p v?i voi, h??u cao c?, v??n ?u?i cáo, l?c ?à,…

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKh?ng ch? là kh?ng gian m? ra ?? làm khu du l?ch ng?m nhìn và tham quan cho du khách mà n?i ?ay còn là n?i ?? ph?c v? cho các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, d? ngo?i,khám phá ngh? ng?i và th? gi?n trong m?t m?i tr??ng r?ng núi hoang s? r?t t? nhiên và hoang d?. Vinpearl Safari Phú Qu?c ???c chia thành 10 khu tham quan chính v?i nhi?u ch?ng lo?i ??ng v?t hoang d? ??c ch?ng trên kh?p th? gi?i:

 • Khu v??n thú ?êm
 • Khu Nam M? – Amazone
 • Khu ??ng c? Chau úc
 • Khu chau Phi hoang d?
 • Khu Thánh ??a C?
 • Khu Nam á (?n ??)
 • Khu b?n ??a Vi?t Nam
 • Khu c?nh quan Cung ?ình
 • Khu v??n chim
 • Khu v??n Eden

??c bi?t t?i v??n thú Vinpearl Safari Phú Qu?c quy khách kh?ng ch? ???c tr?i nghi?m nh?ng ?i?u m?i m? v? th? gi?i ??ng v?t mà còn ???c khám phá nghiên c?u nhi?u h?n v? t?ng loài ??ng v?t quy hi?m. S?p t?i c?ng viên còn cho xay d?ng nh?ng m? hình ki?n trúc theo ??c tr?ng t?ng khu v?c ?? nh?n m?nh và thêm n?i b?t cho khu v?c ?ó. Quy khách s? có c?m giác nh? ?ang ???c ?i du l?ch vòng quanh th? gi?i t? nhiên và t?n h??ng nh?ng b?u kh?ng khí trong lành hoang d? t?i nh?ng khu r?ng nguyên s? nh? th?t 100% cùng v?i h? th?ng qu?n th? ??ng v?t quy hi?m và ?a d?ng.

Bài vi?t n?i b?t