Khu du l?ch ngh? d??ng su?i khoáng M? Lam – Tuyên Quang (Vinpearl Tuyên Quang) là qu?n th? “Khu trung tam ngh? d??ng – ch?m sóc s?c kho? và vui ch?i gi?i trí”. V?i di?n tích g?n 600ha, Vinpearl Tuyên Quang ???c t? ch?c theo m? hình d??ng sinh 5 sao qu?c t? v?i ngu?n khoáng nóng quanh n?m. Các khu v?c d?ch v? ??ng c?p: Khu shop mua s?m, Khu Golf, Khu y t? Vinmec, Khu d??ng l?o, d??ng sinh và Khu Onsen ??u tiên t?i Vi?t Nam…  

Kh?ng ch? mang ??n m? hình ngh? d??ng ??c s?c, ?ay còn là c? h?i ??u t? kh?ng th? b? qua cho các nhà ??u t? quan tam ??n dòng s?n ph?m m?i l?i ??n t? ch? ??u t? Vinpearl, thu?c t?p ?oàn Vingroup.

Quy m? d? án

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaL?n ??u tiên khách hàng có c? h?i s? h?u s?n ph?m Shophouse, Spa Villas – Bi?t th? ngh? d??ng trong Qu?n th? Ngh? d??ng su?i khoáng – Tr? li?u d??ng sinh cao c?p theo m? hình 5* qu?c t?. Khu Spa thiên nhiên cao c?p v?i ?a d?ng li?u trình massage d??ng sinh, th? gi?n, làm ??p..  V?i ngu?n khoáng nóng quanh n?m – ch?a b?nh cho c? 12 tháng trong n?m, t?m khoáng Onsen ki?u Nh?t. Khu thi?n và yoga gi?a kh?ng gian th? gi?n tuy?t ??i. B? b?i v? c?c m?n nh?n gi?a núi r?ng thiên nhiên

V? trí d? ánYên S?n, Thành ph? Tuyên Quang.
Phan khu 1 m?t ti?n QL37, ?ón toàn b? l??ng khách ??n vui ch?i gi?i trí và ngh? d??ng.
Phan khu 2 k?t n?i v?i khu khách s?n, b?nh vi?n, san golf.
Ch? ??u t?Vinpearl – T?p ?oàn Vingroup
Quy m?:– Khu 450ha g?m h?n 4,000 c?n bi?t th?
– Khu 100ha là san Golf tiêu chu?n Qu?c t?
– Khu 30ha g?m shop, Vinmec, Onsen & spa
– Khách s?n 5*
Khu bi?t th? ngh? d??ng– Lake view villa: 1.300 c?n
– Jungle view villa: 1.400 c?n
– Mountain view villa: 900 c?n
– Golf view villa: 500 c?n
Th?i gian bàn giao  D? ki?n Quy 1-2/2021
vinpearl tuyen quang

v? trí d? án

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaCách Hà N?i ch?a ??y 200km, khu du l?ch ngh? d??ng VINPEARL TUYêN QUANG h?a h?n là ?i?m ??n m?i l?, thú v? cho du khách trong và ngoài n??c. ?ay c?ng là C? H?I có 1-0-2 ?? Nhà ??u t? s? h?u nh?ng s?n ph?m ??ng c?p, c? h?i kinh doanh v??t tr?i và ti?m n?ng t?ng giá b?n v?ng.

D? án Vinpearl M? Lam (Tuyên Quang) có v? trí n?m trên m?t ti?n QL37, Phú Lam, Yên S?n, Tuyên Quang. ?ay là v? trí “??t vàng” c?a Thành ph? Phú Lam, Tuyên Quang khi n?m ngay d?c su?i n??c khoáng M? Lam n?i ti?ng. Khu v?c này s? là ?i?m nh?n c?a du l?ch Tuyên QuangKết quả xổ số miền bắc hôm qua nói riêng & khu v?c Tay B?c B? nói chung.

Hai tuy?n ???ng b? ph? bi?n  ?? ?i ??n Tuyên Quang:

 • Tuy?n ???ng 1: qua ?CT05 và QL2 kho?ng 148km (2h36p ? t?).
 • Tuy?n ???ng 2: qua QL2C kho?ng 130km (2h38p ?i ? t?).

Ti?n ích d? án

Vinpearl Tuyên Quang

 

 • T?ng di?n tích: 600ha
 • 3 phan khu chính
 • Ti?n ích ?a d?ng: Golf, Vinmec, khách s?n 5*…

V?i k? v?ng tr? thành “cú hích” cho du l?ch c?a Tuyên Quang trong n?m 2020 và các n?m ti?p theo. ??u t? c?a Vingroup cho d? án Vinpearl Tuyên Quang ???c s? quan tam c?a chính quy?n t?nh c?ng nh? b?o tr? c?a các c? quan ??a ph??ng nh?m ??y nhanh ti?n ?? ?? có th?  ??a vào ho?t ??ng trong th?i gian s?m nh?t.

Shophouse

 

 • 134 c?n shophouse
 • Khu trung tam 29,4ha
 • Ki?n trúc và c?nh quan theo h??ng c? tích ??c ?áo

T?p trung: y t?, ?i?u d??ng, d??ng sinh, khách s?n, khu Onsen… ?ay s? là tam ?i?m thu hút du khách ??n tham quan và mua s?m, là n?i cung c?p toàn b? d?ch v? ti?n ích ??ng c?p cho c? qu?n th?. V?i s? l??ng s?n ph?m ch?a ??n 5% quy m? c?a d? án, Shophouse Vinpearl Tuyên QuangKết quả xổ số miền bắc hôm qua ???c d? báo s? là s?n ph?m mang l?i hi?u qu? ??u t? v??t tr?i trong qu?n th? d? án.

Bi?t th?

 

 • 4500 c?n villas
 • 4 phan khu r?ng 453,3ha
 • Ki?n trúc ?a d?ng: Nh?t B?n, Tay Ban Nha, Tay ?u…

T?p chung: ngh? d??ng – ch?a b?nh theo m? hình d??ng sinh 5*. ???c coi nh? ng?i nhà th? 2 ???c s? h?u lau dài v?i thi?t k? v? cùng ??c ?áo nh? hoà mình vào gi?a núi r?ng nguyên sinh. M?i bi?t th? Vinpearl Tuyên Quang nh? 1 Spa thu nh? ???c k?t n?i b?i h? th?ng su?i khoáng nóng t? nhiên, khai thác 4 mùa r?t t?t cho s?c kho?

 • Phan khu trung tam c?a toàn d? án
 • Trung tam ngh? d??ng – ch?a b?nh, vui ch?i, gi?i trí mua s?m 
 • D? dàng kinh doanh ho?c cho thuê ho?c gia t?ng giá tr? trong t??ng lai
 • Vay t?i ?a 15 n?m
 • L?i su?t 0% trong 12 tháng
 • Mi?n tr? g?c ??n 24 tháng t? khi ngan hàng gi?i ngan
 • Mi?n phí ph?t tr? n? tr??c h?n trong th?i gian ?u ??i
 • T?ng 2 ?êm ngh? VinOasis Phú Qu?c khi ky H?MB
 • T?ng Voucher VinFast lên ??n 200 tri?u
 • T?ng Voucher vui ch?i t?i t? h?p du l?ch su?i khoáng nóng 1 n?m
 • Cùng hàng lo?t ?u ??i h?p d?n khác…

Các ??n v? và cá nhan có nhu c?u Kinh doanh d?ch v? và t? v?n l?a Ch?n c?n t?t nh?t vui lòng liên h? s?m ?? ???c ?u tiên.

Ti?n ?? Vinpearl Tuyên Quang

?

Ngày 22/6/2019, t?i x? Phú Lam, huy?n Yên S?n, t?nh Tuyên Quang, T?p ?oàn Vingroup t? ch?c l? ??ng th? d? án vui ch?i gi?i trí, ngh? d??ng c?ng c?ng thu?c Khu du l?ch su?i khoáng M? Lam.

Ti?n ?? tri?n khai d? án tháng 5/2020:

 • Hi?n nay m?t s? d?y ?? thi c?ng ??n t?ng 4 và t?ng tum (tháng 5)
 • Phan khu trung tam dòng s?n ph?m?Shophouse – Nhà ph? th??ng m?i d?ch v???ang ???c d?n hoàn thi?n và d? ki?n s? hoàn thi?n c?t +0.00 vào ngày 25/4/2020
 • Phan khu bi?t th? ?ang ???c hoàn thi?n các h?ng m?c chu?n b? thi c?ng.

Tin t?c Và s? ki?n

Vinpearl M? Lam Tuyên Quang