Th?i gian ??c: 9 phút

D? ki?n t? 1/6/2020 các du khách ?? ???c t?n m?t ng?m C?ng Viên Ch? ?? (Theme Park) siêu kh?ng VinWonders Phú Qu?c h?n 50ha v?i các trò ch?i kh?ng nh?t. B?n có th? check-in m?t v?n tám nghìn góc hình siêu ?o và phiêu l?u hoá than vào các phan khu trò ch?i ch? ?? c?c h?p d?n.

T?ng quan VinWonders

C?ng viên hàng ??u Chau á
T?ng quan c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam, r?ng 50ha
S? h?u 6 phan khu v?i 12 ch? ?? ??c s?c

VinWonders Phú Qu?c xác l?p k? l?c c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaVo??i die??n ti?ch le?n to??i 50ha, VinWonders Phu? Quo??c vo? cu?ng tu?? ha?o khi ?u?o??c To?? chu??c Ky? lu?c Vie??t Nam xa?c la??p ky? lu?c Co?ng vie?n chu? ?e?? lo??n nha??t Vie??t Nam. Trong tho??i gian to??i, VinWonders Phu? Quo??c hu??a he?n se? mang la?i cho kha?ch ha?ng nhu??ng tra?i nghie??m chu?a tu??ng co? va? xa?c la??p the?m nhie??u ky? lu?c ho?n nu??a.

T?i sao VinWonders là b??c ngo?t khi?n du l?ch Phú Qu?c lên m?t t?m cao m?i?!

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaS? thi?u v?ng các qu?n th? vui ch?i gi?i trí t?m vóc qu?c t? chính là nguyên nhan khi?n du l?ch Vi?t Nam m?t th?i gian dài ch?a th? c?t cánh, dù r?t ti?m n?ng.

Chính vì v?y, n?m 2020 chính là b??c ngo?t, ?ánh d?u du l?ch trong n??c ti?n lên m?t ??ng c?p m?i v?i s? xu?t hi?n c?a VinWonders Phú Qu?c. Sau VinWonders Nha Trang, c?ng viên ch? ?? VinWonders Phú Qu?c mang t?m vóc và quy m? v??t tr?i: l?n nh?t Vi?t Nam, hàng ??u Chau á, sánh vai v?i các qu?n th? gi?i trí l?n trong khu v?c và th? gi?i nh? Disneyland, Universal Studios t?i H?ng K?ng, Singapore, Nh?t B?n, M?…

Vinwonders

Khai tr??ng chính th?c giai ?o?n 1 vào ??u tháng 6 t?i ?ay, VinWonders Phú Qu?c s? t?o thêm m?t l?c ??y ?áng k? ?? ??o Ng?c tr? thành ?i?m ??n n?i ti?ng, mang tính bi?u t??ng c?a du l?ch Vi?t Nam trong m?t b?n bè qu?c t? nh? thành c?ng c?a Resorts World Sentosa (Singapore); Lotte World Seoul (Hàn Qu?c); Legoland (Malaysia)…

Có di?n tích lên ??n 50ha, VinWonders Phú Qu?c h?a h?n gay choáng ng?p v?i h?n 100 trò ch?i có tính gi?i trí, giáo d?c, ngh? thu?t cao; các show di?n ngh? thu?t. Du khách ??n Phú Qu?c s? kh?ng còn ph?i suy ngh? t?i nay ?i ?au, hay làm gì b?i ch? riêng VinWonders t?i ?ay ?? ?? cho m?t gia ?ình nhi?u th? h? có th? vui ch?i, gi?i trí liên t?c trong su?t cu?i tu?n.

B?n ?? vui ch?i gi?i trí VinWonders Phú Qu?c

Chúng ta h?y cùng khám phá các phan khu trò ch?i h?p d?n và v? cùng ??c s?c l?n ??u tiên có m?t t?i Vi?t Nam:

1. ??i l? Chau ?u – European Street

V?i ?i?m nh?n hoàng tráng nh?t là show di?n The ONCE – Show di?n 3D Mapping t?i H? Nh?c N??c và Lau ?ài Huy?n Bí – ???c thi?t k? & ch? ??o ngh? thu?t t? nhà th?u uy tín Quantum Creative (M?). ??n v? chuyên v? show, nh?c k?ch, nh?c h?i cho các C?ng viên gi?i trí l?n nh? Disney, Chimelong hay các ngh? s? hàng ??u nh? Christina Aguilera, …

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaShow di?n The ONCE là s? k?t h?p ??c ?áo c?a nh?c n??c v?i các hi?u ?ng m?i nh?t nh? khói, l?a, b?ng, projection mapping & các di?n viên th?t. B?n s? có m?t tr?i nghi?m khó quên khi hóa than thành nhan v?t chính cùng Ph??ng hoàng l?a b?ng các phép thu?t di?u k? vi?t n?t cu?n sách ?ang còn dang d?.

The ONCE – Show di?n 3D Mapping t?i H? Nh?c N??c và Lau ?ài Huy?n Bí
The ONCE – Show di?n 3D Mapping t?i H? Nh?c N??c và Lau ?ài Huy?n Bí 

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaC?ng kh?ng th? b? ???c trò ch?i t??ng tác :”L?i nguy?n ác Long” t?i Lau ?ài Huy?n Bí– ?ay là trò Interactive Dark Ride l?n ??u tiên t?i Vi?t Nam. Trò ch?i ???c cung c?p & thi?t k? b?i TVTK hàng ??u Triotech (Canada). ?ay là ??n v? ?? h?p tác v?i nhi?u C?ng viên l?n nh? Disney & Universals. Ng??i ch?i s? ?óng vai các hi?p s? v?i s? m?nh gi?i phóng v??ng qu?c kh?i th? l?c ?en t?i và gi?i c?u Nhà vua kh?i nanh vu?t c?a con r?ng hung ác.

Ngoài ra, b?n s? ???c tr?i nghi?m mua s?m t?i khu ph? ???c thi?t k? ki?n trúc mang ??m nét Chau ?u trung c? và 66 trò ch?i Indoor Game t?i Ng?i nhà Phép Thu?t.

Show di?n The ONCE là s? k?t h?p ??c ?áo c?a nh?c n??c v?i các hi?u ?ng m?i nh?t nh? khói, l?a, b?ng, projection mapping & các di?n viên th?t
Show di?n The ONCE là s? k?t h?p ??c ?áo c?a nh?c n??c v?i các hi?u ?ng m?i nh?t nh? khói, l?a, b?ng, projection mapping & các di?n viên th?t

2. Th? gi?i di?u k? – Fantasy World

V?i 5 phan khu ch? ??: (1) V??ng qu?c k? thú, (2) ?c ??o bí ?n, (3) Thung l?ng c? ??i, (4) C? tích Vi?t Nam, (5) Mi?n Tay hoang d?.

temple of the isis

N?i ?ay ???c thi?t k? ??c bi?t cho các em thi?u nhi v?i g?m nhi?u trò ch?i ??c ?áo và ??y ph?n khích. Các em nh? s? b? mê ho?c b?i v? ??p và s? hùng v? c?a Th? gi?i Ai C?p c? ??i khi khám phá nh?ng ng?i ??n b? b? quên và c?m nh?n s?c m?nh c?a ma thu?t.
Kết quả xổ số miền bắc hôm quaKhi b??c vào trong ng?i ??n c?a th?n Isis, các b?n nhí s? ???c khám phá nh?ng bí m?t th?ng qua các trò ch?i t??ng tác c?ng ngh? ??c ?áo và mang v? nhà nh?ng báu v?t c? x?a.

Lau ?ài huy?n bí
Lau ?ài huy?n bí

Các em nh? c?ng s? ???c cùng nàng Alice l?c vào x? s? th?n tiên. Theo b??c chan Alice & g?p g? các nhan v?t ?? g?n li?n v?i cau chuy?n nh?: chú th? ?i tr?, mèo Cheshire, Mad Hater, Hoàng H?u quan bài.

3. Khu làng bí m?t – Viking Village

Các b?n thanh thi?u niên ch?c ch?n s? ph?n khích khi ???c lênh ?ênh trên dòng s?ng khám phá nh?ng bí m?t ?n ch?a trong các ng?i làng Viking (làng ng??i Viking ? B?c ?u thu?c th?i trung c?) hay th? s?c v?i các trò leo trèo m?o hi?m len l?i trong r?ng cay, cay c?u day treo & các ???ng zipline b?ng qua dòng s?ng.

Làng Viking
Làng Viking

4. Cung ?i?n H?i V??ng – The Sea Shell

???c thi?t k? b?i 2 ??n v? TVTK hàng ??u th? gi?i: Legacy GGE (M?) & AAT (úc)
Th?y cung l?n & hi?n ??i nh?t Vi?t Nam v?i di?n tích 15.000 m2 và thi?t k? ??c ?áo mang hình dáng m?t con rùa bi?n kh?ng l?.

?ay là n?i b?n s? ???c th?m quan, tìm hi?u v? các loài cá/ ??ng v?t quy hi?m, c?ng nh? n? l?c c?a Vinpearl trong vi?c b?o t?n ngu?n l?i th?y h?i s?n c?a Vi?t Nam.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaNgay t? l?i vào du khách s? b? choáng ng?p tr??c v? ??p c?a vùng bi?n sau qua b? chính v?i s?c ch?a 15.500 m3 n??c s? n?m trong top 5 b? l?n nh?t TG và t?m kính kh?ng l? cao 8m x25m.

Th?y cung là n?i nu?i d??ng hàng ch?c nghìn loài cá & ??ng v?t quy hi?m trên th? gi?i & ???c chia làm 5 phan khu khác nhau:

 • Th? gi?i s?a: n?i nu?i d??ng các loài s?a bi?n ??c ?áo
 • Th? gi?i cá: n?i nu?i d??ng các loài cá bi?n & cá n??c ng?t
 • Th? gi?i chim cánh c?t: n?i nu?i d??ng 6 loài: Chim cánh c?t Chau Phi (African), Chim cánh c?t Humboldt, Chim cánh c?t Adelie, Chim cánh c?t Rockhopper và ??c bi?t là loài Chim cánh c?t Vua /King v? cùng quy hi?m
 • Th? gi?i cá m?p hung d?: nhi?u loài quy hi?m nh? Cá m?p h? cát, Cá m?p ??u búa…
 • Th? gi?i các loài kh?ng l?: vùng ??t c?a các loài cá quy hi?m c?a bi?n sau

5. Th? gi?i phiêu l?u – Adventure World

N?i ?ay l?n ??u tiên xu?t hi?n các trò ch?i c?m giác m?nh siêu kh?ng hi?n ??i nh?t th? gi?i. ???c thi?t k? xay d?ng v?i 3 ch? ??:

 • Hy L?p C? ??i
 • Huy?n Tho?i Maya
 • R?ng già Nam M?

B?n nào ch?a ?? m?nh thì ??ng nên tham gia các trò ch?i kh?ng sau ?ay:

 • C?n th?nh n? c?a Zeus (Firestorm coaster): ?ay là m?t trong các tàu l??n kh?ng, hi?n ??i & có t?c ?? nhanh nh?t th? gi?i hi?n nay. V?i t?c ?? 95km/h trong vòng 4 giay sau khi ??a chúng ta lên ??nh cao trên 50m và lao xu?ng theo ???ng tr??t dài 1010m. Tr?i nghi?m 3 l?n ??o ng??c, 3 ??nh cao, 6 vòng quay và vòng xo?n, c?ng nh? m?t vòng l??n 360 °. T? nhà cung c?p hàng ??u th? gi?i Vekoma, h?ng tàu l??n khai sinh ra ngành gi?i trí c?m giác m?nh ??u tiên trên th? gi?i.
 • Trò chi?n binh ??i bang (Indoor Coaster): Trò ch?i s? ???c ??t bên trong m?t tòa nhà mang ??m ki?n trúc Maya c? x?a. Coaster trong kh?ng gian t?i, k?t h?p v?i các hi?u ?ng am thanh, ánh sáng ?? t?o khung c?nh huy?n ?o, siêu th?c. Ng??i ch?i vào vai chi?n binh Aztec trong th? thách cu?i cùng ?? tr? thành m?t chi?n binh ??i bàng. ?ay là ni?m t? hào m?i c?a nhà cung c?p Vekoma v?i ???ng tr??t trong nhà t?i theo ch? ?? hi?n ??i nh?t th? gi?i hi?n nay. Vekoma là ??n v? ?? cung c?p nh?ng coaster n?i ti?ng cho Disney, Universal nh?: Tron, Battlestar Galatica.
 • Núi l?a kinh hoàng (Flume Ride): Khách ng?i trên thuy?n (Flume ride) và t? t? ???c kéo lên ??nh thác, h?i h?p ch? ??i, r?i b?t ng?, thuy?n ??a khách lao nhanh xu?ng thác t? ?? cao 30m. Xu?ng ??n ?áy thác, khách s? ???c tr?i nghi?m c?m giác n??c b?n tung vào ng??i ??y s?ng khoái.

Kết quả xổ số miền bắc hôm quaT? nhà cung c?p uy tín White Water, b?c th?y c?a nh?ng ???ng tr??t n??c hàng ??u th? gi?i, ??n v? ?? làm ra nh?ng trò ch?i n??c kinh ng?c t?i Dubai Aquaventure.

6. Th? gi?i l?c xoáy – Typhoon Waterworld

B?n s? l?c vào th? gi?i Hawaii g?m 36 trò ch?i n??c quy m? và hi?n ??i t? nhà cung c?p top 3 th? gi?i Polin.

Kết quả xổ số miền bắc hôm qua?i?m nh?n n?i b?t nh?t mà b?n s? tr?m tr? ch?c ch?n s? là:

 • B? t?o sóng kh?ng l? – Sóng th?n Oahu. V?i di?n tích 4500 m2- ?? sau lên ??n 2.2m v?i nhi?u c?p ?? sóng khác nhau, du khách s? ???c ??m mình trong kh?ng gian cát tr?ng bi?n xanh, may tr?ng nh? m?t ??i d??ng thu nh? mà kh?ng h? thua kém các b?i bi?n thiên nhiên n?i ti?ng khác trên th? gi?i hay Vi?t Nam. ??c bi?t, v?i hi?u ?ng sóng bi?n cho phép ng??i ch?i tha h? ng?p l?n và n? ?ùa gi?a nh?ng c?n sóng lúc nh? nhàng, khi d? d?i, lu?n thay ??i b?t ng?.
 • ???ng tr??t kh?ng ???c mang tên “R?i t? do” – ???c thi?t k? v?i qu?ng ???ng dài lên t?i 112m và ?? cao 34m.
 • Dòng s?ng l??i ???c mang tên “dòng s?ng k? bí”. V?i chi?u dài 400m,?? sau 0.9m là ?i?m th? mình th? gi?n ly t??ng, t?o c?m giác nh? gi?a ??i d??ng bao la cho các b?n sau nh?ng th? thách c?ng th?ng và nh?ng tràng c??i s?ng khoái kh?ng d?t t?i khu trò ch?i c?m giác m?nh, hay khu trò ch?i gia ?ình.

5 ?i?m n?i b?t t?i VinWonders Phú Qu?c

 • 6 phan khu trò ch?i l?y c?m h?ng t? các n?n v?n minh th? gi?i
 • H?n 100 trò ch?i hàng ??u trên th? gi?i v?i tr?i nghi?m có 1-02
 • C?ng viên n??c v?i h?n 36 trò ch?i cùng 2 ???ng tr??t kh?ng nh?t Vi?t Nam
 • Thu? cung s? h?u 1 trong 5 b? l?n nh?t th? gi?i
 • ???c t?o nên b?i nh?ng ??i tác có kinh nghi?m qu?c t? hàng ??u: Quantum, Legacy, AAT…

So v?i các th? ph? du l?ch khác c?a Vi?t Nam nh? ?à N?ng, Nha Trang hay H? Long, Phú Qu?c t?o ???c s? khác bi?t khi có kh? n?ng “l?t xác” ngo?n m?c ?? v??n ??n t?m qu?c t? nh? s? c?ng h??ng c?a các siêu d? án. S? ra ??i c?a VinWonders trong qu?n th? Vinpearl, cùng v?i t? h?p ngh? d??ng, gi?i trí và mua s?m Grand World Phú Qu?c n?m li?n k? v?i “th?i nam cham” hút khách mang tên Corona Resort & Casino Phú Qu?c – casino ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c c?p phép cho ng??i Vi?t vào ch?i… m? ra tr?i nghi?m du l?ch tích h?p ??y ti?m n?ng. H? sinh thái du l?ch “all-in-1” s? s?n sinh ngu?n thu tr?n v?n 24/7 v?i hàng lo?t ho?t ??ng gi?i trí – mua s?m kh?ng ng?ng ngh?. Nh? v?y, nhà ??u t? s? kh?ng ph?i ch? ??i lau ?? th?y ???c s? b?t phá trong t?ng tr??ng, kh?ng thua kém nh?ng m? hình ?? thành c?ng trên th? gi?i.

Anh ch? có quan tam ??n Shop VinWonders – các c?n shop v?i m?c ?ich kinh doanh ngay trong c?ng viên?

L?n ??u tiên, Vinpearl m? bán Shop th??ng m?i ngay?c?ng viên VinWonder – c?ng viên ch? ?? l?n nh?t Vi?t Nam t?i Phú Qu?c. ?ay là b??c phát tri?n ti?p theo c?a Vingroup trên ??o Ng?c Phú Qu?c v?i quy m? m? bán l?n 1 ch? 210 c?n và th?i gian s? h?u lên ??n 70 n?m.
Th?ng tin chi ti?t v? vi?c m? bán các c?n Shop VinWonders có th? tìm hi?u t?i ?ay: http://cvanasse.com/shop-vinwonders-phu-quoc-chuan-bi-mo-ban/ ho?c g?i Hotline 0896.68.66.68

M? hình c?ng viên VinWonders hi?n xu?t hi?n ? nh?ng ??a ph??ng nào?

VinWonders Phú Qu?c
VinWonders Nha Trang

GRAND WORLD PHú QU?C

Grand World Phú Qu?c là t? h?p Khách s?n, Condotel 5 sao và Khu ph? mua s?m ??ng c?p ho?t ??ng 24/7 và 365 ngày/n?m. Phan khu duy nh?t n?m trong t? h?p Corona Resort và Casino Phú Qu?c, ???c v?n hành b?i th??ng hi?u Vinpearl Luxury.

V?i v?n ??u t? 4.600 t? ??ng v?i quy m? r?ng 85 ha, n?m trong h? sinh thái du l?ch và ngh? d??ng c?a T?p ?oàn Vingroup, Grand Wolrd Phú Qu?c th?a h??ng toàn b? nh?ng ti?n ích mà các d?ch v? ??ng c?p này mang l?i: Corona Casino,?Vinpearl Safari,?Vinwonders, Vinpearl Golf? Phú Qu?c 27 l?…


Hotline: 0896 68 66 68

Bài vi?t n?i b?t